ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์
จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ทุนละไม่เกิน  100,000  บาท  หมดเขตส่งไม่เกิน
วันที่  15  กรกฎาคม  2559

ดาวน์โหลด… ประกาศฯ และแบบการเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย ๑)

ดาวน์โหลด… คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.