ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี มอบเงินรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียติฯ ประจำปี 2559

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายวิรัช  รัตนพันธ์  มอบเงินรางวัลให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2559

t03  t05 

t07         t09

t12        t14

t16        t01