ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่  16  มิถุนายน  2560  นายทองปอนด์ สาดอ่อน  พร้อมคณะได้เข้าประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ
นายวิรัช  รัตนพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

ประเมิน ผอ