ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี คร้้งที่ 6/2560

วันที่  29 มิถุนายน 2560 นายวิรัช  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี คร้้งที่ 6/2560

P1000766     P1000755

P1000745     P1000759

P1000774      P1000777