ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2560  นายวิรัช  รัตนพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
ณ ห้องประชุมเล็ก  สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

1     2

3     4

5     6

7     8

9