ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ประจำเดือน มีนาคม 2562

นายวิรัช รัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี  ประจำเดือน มีนาคม 2562
เพื่อพิจารณาเรื่อง แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม   การถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค
การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส.   การตรวจสุขภาพประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

 

ภาพนิ่ง 1ภาพนิ่ง 1