ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ประจำเดือน มกราคม 2562

นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีประจำเดือน มกราคม 2562
เพื่อพิจารณาเรื่อง การถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค  การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ  มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

P1020707   P1020713

P1020727  P1020729

P1020730  P1020731

P1020738  P1020742

P1020734  P1020716