ประชุมคณะกรรมการ “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดกาญจนบุรี”ประจำเดือนธันวาคม 2562

ภาพนิ่ง 1