ประชุมคณะกรรมการ “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดกาญจนบุรี”ครั้งที่ 1/2562

ภาพนิ่ง 1