ประกาศผลการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559

สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ขอประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุณยเกตุ
ประจำปี  2559  ได้แก่
–        เด็กหญิงอุมารินทร์ สิทธิ์นะศรี      โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 4

ทุนทวี