ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

วันที่  12 – 13  มิถุนายน 2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสถานพยาบาล สกสค.
ได้มาตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในจังหวัดกาญจนบุรี
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

ตรวจสุขภาพ60-2

ตรวจสุขภาพ60-1

ตรวจสุขภาพ60-3