ข้าราชการบำนาญโปรดติดต่อกลับสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี โดยด่วน

เรียนสมาชิก ช .พ.ค. ที่เป็นข้าราชการบำนาญที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้โปรดติดต่อกลับสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีโดยด่วน  และ  นำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย
–  สำเนาบัตรประชาชน  ของสมาชิก  และ ของทายาท
–  สำเนาทะเบียนบ้าน    ของสมาชิก  และของทายาท
–  สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีระบุให้คู่สมรส)
–  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

รายชื่อข้าราชการบำนาญ-1

บำนาญ 2-1

บำนาญ 3