การให้ทุนการศึกษาแก้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ทุนครู

ด้วยมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 5 ทุน
มูลค่าทุนละ 25,000  บาท รวมเป็นเงิน 125,000  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นทุนสนับสนุนให้เปล่า
ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์