การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค – ช.พ.ส.

การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ที่มีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกัน 40 ปีขึ้นไป
หรือมีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วย การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ. ๒๕๕๙

 แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. (สำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส. (สำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)