ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ODp44jnRSJ_1574416910

    เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพิจารณาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งต่อไป โดยมีตัวแทนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ประกอบด้วย นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นางทิพพาศรี อินทะกุล ผู้อำนวยการภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา นางสาวประทวน มูลหล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารเงินทุนหมุนเวียน ผู้อำนวยการสำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน  ณ  ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

wGOKkOOdib_1574416878