ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษาและนักสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมส่งบทความผลงานวิจัยในกิจกรรม

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา และนักสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมส่งบาทความผลงานวิจัยในกิจกรรม
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยที่เป็นลักษณะสหวิทยาการ(interdisciplinary) และมุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาประเทศ

w5qZqJ4FjX_1492677909