การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงินประจำปี 2561 ภายใต้หลักสูตร “พื้นฐานการวางแผนการเงิน”

 

iI23CviVuo_1525143422 (1)