ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
87/33  หมู่ 12  ตำบลปากแพรก  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  71000
โทรศัพท์  0 3456 4415
โทรสาร 0 3456 4415
โทรศัพท์มือถือ  09 8269 4221
E-mail :  kanchanaburi@otep.mail.go.th

แผนที่